Práva a povinnosti pacienta

Práva a povinnosti pacientů upravuje Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

Pacient, který navštíví Centrum zdravotní péče Jirny (dále jen „CZP Jirny“) má následující práva: 

a)  na poskytnutí zdravotních služeb na náležité odborné úrovni příslušně kvalifikovaným zdravotnickým či jiným odborným personálem, a to  bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení. Zdravotní péče je poskytována pacientovi na základě jeho svobodného souhlasu navozeným dostatečným informováním pacienta o všech náležitostech zdravotní péče (možnosti léčby, průběh, přínos, omezení, vedlejší účinky, eventuelní komplikace, úhrada léčby, následná doporučení k léčbě atd.). Vyjádření souhlasu není potřeba, jestliže se jedná o poskytnutí neodkladné péče v ohrožení života pacienta. Pokud zdravotní stav neumožňuje vyjádření k souhlasu, zdravotnický či jiný odborný pracovník vyžádá souhlas od zákonné či zástupné, pacientem dříve zvolené blízké osoby dle záznamu ve zdravotnické dokumentaci,

b)  na důstojné zacházení, ohleduplnost, ochranu lidských práv, úctu a respektování studu a intimity při poskytování zdravotních služeb. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem CZP Jirny. Po dobu ošetření může vyžadovat přítomnost zákonného zástupce nebo jiné blízké osoby či naopak  odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny.

c) na léčbu s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Při ošetření má právo znát jména zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných či jen přítomných při poskytování zdravotních služeb,

d) odmítnout léčbu či odvolat svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, pokud již nebylo započato provádění zdravotního úkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta. Pacient při odmítnutí léčby má právo být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento písemný souhlas nebo písemný nesouhlas předem vyslovit,

e)   na zachování mlčenlivosti od všech pracovníků zdravotnického zařízení. Pacient má právo očekávat, že zdravotnický i jiný odborný personál bude respektovat důvěrný charakter všech pacientových zdravotních i osobních údajů,

f)   znát svůj zdravotní stav, být dostatečně informován o doporučených léčebných opatřeních.  Má právo na zodpovězení doplňujících otázek týkajících se zdravotního stavu a navrhované léčby. Informace o zdravotním stavu je pacientovi sdělena přímo v rámci poskytnutí zdravotní služby a dále vždy,  když o to projeví zájem. Pacient má právo určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o pacientovi a mohou nahlížet do dokumentace pacienta.  Pacient má právo zakázat poskytování informací kterékoliv osobě, tento zákaz může pacient kdykoliv odvolat. Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být informace podána. Pacient se nemůže vzdát podání informace o zdravotním stavu, pokud se u něho jedná o infekční chorobu ohrožující život či zdraví jiných osob,

g)  pacient se smyslovým postižením má právo na komunikaci se zdravotnickým či jiným odborným pracovníkem dle pacientem zvoleného druhu komunikace (znakový jazyk, jakýkoliv cizí jazyk) a v případě komunikačních těžkostí má pacient právo na přítomnost a komunikaci prostřednictvím svého tlumočníka. Vodícího či asistenčního psa může mít pacient s sebou ve zdravotnickém zařízení, pokud přítomnost zvířete neomezuje práva ostatních pacientů a dále pokud přítomnost psa neodporuje pravidlům provozního řádu CZP Jirny,

h) nahlížet do zdravotnické dokumentace za účelem kontroly vykázaných poskytnutých zdravotních služeb a vyžadovat odůvodnění jednotlivých položek bez ohledu na to, kým jsou zdravotní služby placeny,

i) v případě nespokojenosti s poskytnutými zdravotními službami podat stížnost k poskytovateli zdravotních služeb (řediteli CZP Jirny).

 

Pacient a jeho doprovod, který navštívil CZP Jirny má následující povinnosti:

a)  při poskytování zdravotních služeb je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, 

b) při poskytování zdravotních služeb je povinen pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického či jiného odborného pracovníka  o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,

c)   při poskytování zdravotních služeb je povinen nepožívat alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,

d) před poskytnutím zdravotní služby je povinen prokázat svoji totožnost (občanským průkazem nebo jiným dokladem) a platnost zdravotního pojištění (průkazem zdravotní pojišťovny nebo jiným dokladem),

e) řídit se provozním řádem jakož i jinými předpisy poskytovatele, respektovat práva a povinnosti ostatních pacientů i zaměstnanců CZP Jirny,

f) uhradit cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly s jeho souhlasem poskytnuty.