Způsob podávání stížností

Způsob podávání a vyřizování stížností  upravuje Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „Zákon o zdravotních službách“).

V Centru zdravotních služeb Jirny (CZP Jirny) lze stížnost podat následovně:

Pacient (u nezletilých pacientů jeho zákonný zástupce) nebo osoba písemně zmocněná pacientem (dále jen „stěžovatel“) může na poskytované zdravotní služby podat stížnost. Stížnost lze podat v písemné či ústní formě řediteli CZP Jirny.

a) písemné podání stížnosti

V případě písemného podání stížnosti se stížnost podává formou listovní zásilky nebo prostřednictvím elektronické komunikace (na adresu: czp@jirny.com) nebo prostřednictvím schránky pro podání stížností a námětů, která je umístěna u recepce CZP Jirny. Stěžovatel v písemné formě stížnosti zejména uvede důvod, proč stížnost podává, případně označí zdravotnické či jiné odborné pracovníky, na které si stěžuje.

b) ústní podání stížnosti

V případě ústního podání stížnosti ředitel CZP Jirny se stěžovatelem sepíše „Záznam o podání stížnosti“, ve kterém vedle identifikace stěžovatele (příjmení, jméno, titul, adresa bydliště a kontaktní údaje) uvede důvod podání stížnosti, případně označí

Postup při vyřizování stížnosti

Ředitel CZP Jirny u každé doručené stížnosti zaeviduje její podání a vede stížnostní spis o jejím řízení. Stěžovatel má právo nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat si z něho výpisy či kopie.

Dle charakteru stížnosti navrhne ředitel CZP Jirny stěžovateli její ústní projednání  nebo stížnost vyřídí písemnou formou. Při ústním projednání se výsledek stížnostního řízení zaznamená ve formě zápisu do stížnostního spisu, přičemž se stěžovatel vyjádří, zda je s vyřízením stížnosti spokojen či nikoliv. Lhůta pro vyřízení stížnosti je  30 dnů od jejího obdržení. Stěžovatel je oprávněn si na poskytovatele zdravotních služeb u příslušného správního orgánu stěžovat, pokud poskytovatel ve stanovené lhůtě jeho stížnost nevyřídil, nebo není s jejím vyřízením spokojen.

Pokud s ohledem na charakter stížnosti ředitel CZP Jirny není oprávněn stížnost sám vyřídit, postoupí stížnost do 5 dnů od jejího obdržení příslušnému správnímu orgánu a tuto skutečnost oznámí stěžovateli.